Miễn Trừ Trách Nhiệm

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Công ty cổ phần DNXH Recycle One (được gọi tắt là “Chúng tôi”, “R-One”), sở hữu và vận hành ứng dụng R-One. Chúng tôi xin được thông báo với người đọc về những chính sách sử dụng ứng dụng như bên dưới.

R-One có quyền cập nhật và chỉnh sửa nội dung trên ứng dụng vào bất cứ lúc nào và có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Bằng cách truy cập và sử dụng ứng dụng này, người đọc đồng ý với các điều khoản và điều kiện của ứng dụng.

 

 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Khi truy cập ứng dụng của R-One, người đọc đồng ý và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng. Chúng tôi sẽ xem xét từ chối trách nhiệm này thường xuyên và bảo lưu quyền sửa đổi định kỳ. Nếu có sự thay đổi chính sách, chúng tôi sẽ cập nhật tại trang này.

 

 

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin trong ứng dụng này đều thuộc bản quyền của R-One và không được sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép.

Ứng dụng này có thể bao gồm các tổ chức hoặc các bên thứ ba khác của chúng tôi, dưới dạng từ ngữ, đồ họa và / hoặc logo. Nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu ứng dụng của chúng tôi được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành và việc sử dụng ứng dụng này không cấu thành bất kỳ quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Việc sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bởi người dùng ứng dụng này đều bị nghiêm cấm.

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG DỤNG

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của khách truy cập vào ứng dụng của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng này (Chính sách quyền riêng tư của người dùng) sẽ cho người dùng biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách sử dụng và các tùy chọn khi người đọc tương tác với ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ứng dụng này, người dùng đồng ý với chính sách này. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây trước khi sử dụng ứng dụng.

 

 

1. Bảo mật dữ liệu

R-One cam kết bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua ứng dụng này và nỗ lực để ngăn chặn truy cập trái phép.

Chúng tôi sử dụng hệ thống bảo mật để bảo vệ tính toàn vẹn và riêng tư của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua ứng dụng này.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, nhưng không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào của người dùng truyền đến chúng tôi thông qua các ứng dụng trực tuyến và người dùng sẽ tự những chịu rủi ro này. Tùy thuộc vào yêu cầu, thông tin liên lạc của người dùng có thể bị loại bỏ hoặc lưu trữ. Nếu có các thắc mắc về thông tin cá nhân, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số điện thoại được cung cấp trên website.

 

 

2. Kêu gọi tài trợ

Nếu người dùng muốn kêu gọi tài trợ, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ họ tên, số điện thoại, CMND/CCCD và thông tin địa chỉ hiện tại của người dùng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin để có thể gửi nội dung phù hợp.

 

 

3. Liên kết đến các website khác

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho ứng dụng này và không áp dụng cho các ứng dụng khác có đường dẫn liên kết trong ứng dụng này. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc chính sách quyền riêng tư của các ứng dụng khác trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ.

Có một số ứng dụng hay trình duyệt mà qua đó người dùng có thể tương tác và liên kết đến ứng dụng này, nếu chọn sử dụng bất kỳ ứng dụng cụ thể nào, người dùng vui lòng đảm bảo đọc chính sách quyền riêng tư của ứng dụng đó.

 

 

4. Thay đổi chính sách

R-One có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật của ứng dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Người dùng vui lòng xem định kỳ các chính sách của chúng tôi để được cập nhật nếu có thay đổi. Nếu có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư hoặc lo ngại về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới.

 

 

5. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để thực hiện các yêu cầu, xử lý thông tin và trả lời các câu hỏi về dịch vụ khách hàng hoặc theo các theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của người dùng với những mục đích sau:

  • Cải thiện các dịch vụ
  • Cải thiện ứng dụng của chúng tôi và gửi thông tin, cập nhật cho người dùng
  • Thông báo các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư hoặc điều khoản sử dụng của ứng dụng

Trong một số trường hợp, các bên thứ ba có hợp đồng với R-One có thể có quyền truy cập vào thông tin của người dùng để thực hiện dịch vụ mà họ ký kết.

 

6. Nhà cung cấp dịch vụ / Bên thứ ba

R-One có thể chia sẻ thông tin người dùng với các bên thứ ba, bao gồm theo yêu cầu của pháp luật hoặc để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi lựa chọn các bên thứ ba có uy tín để giúp chúng tôi quản lý ứng dụng này, nhằm cung cấp nội dung và thông tin và tương tác tốt hơn cho người tặng và người được nhận.

 

 

7. Chuyển nhượng hoặc thay đổi quyền kiểm soát

Nếu quyền sở hữu doanh nghiệp của chúng tôi thay đổi hoặc chúng tôi cần chuyển tài sản liên quan đến ứng dụng này cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi cho chủ sở hữu mới. Thông tin của người dùng vẫn tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của ứng dụng trừ khi có chỉ định khác.

 

 

8. Đồng ý của người dùng

Khi truy cập vào ứng dụng của chúng tôi, người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin như được mô tả trong Chính sách bảo mật. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi số điện thoại, CMND/CCCD người dùng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng số điện thoại, CMND/CCCD được cung cấp để liên lạc với người dùng về các dịch vụ của chúng tôi.

 

 

9. Liên hệ

Nếu có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư hoặc lo ngại về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin cá nhân, người dùng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].